Uppdrag

Nedan följer några exemepel på uppdrag vi utfört. Då mycket av det vi gör är av utvecklingskaraktär är det i regel sekretessbelagt, och kan därför inte visas här.

Ventil med problem


En ventil i en process betedde sig inte enligt tillverkarens specifikation. Ventilens karaktäristik beräknades (med tillverkarens tillstånd) med CFD och tillverkaren insåg felet då det tydligt kunde ses i beräkningsresultaten. Tillverkaren modifierade ventilens design efter vårt förslag varefter den fungerade som avsett.


Tubslitage i panna


En panna på ett kommunalt värmeverk drabbades av erosion på tuber och uppdraget gick ut på att hitta orsak och lösning till problemet. CFD-beräkningar med strömning, förbränning, strålning och värmeöverföring kunde ge förklaring till varför tuberna i pannan eroderade. Möjliga vägar att undvika fortsatt erosion presenterades.


Ventilation i processbyggnad


En byggnad och dess ventilationssystem har modellerats för att utreda risken för brandgasspridning och för att ta fram miljön i olika utrymmen vid eventuella incidenter. Utifrån dessa analyser har åtgärder tagits fram för att på bästa sätt hindra spridningen av exempelvis brandgaser.


Utredning av temperatur i  byggnad


Flera utredningar om temperatur i byggnader har utförts. Då har metoder från internationell standard använts tillsammans med noggranna modeller för värmeavgivning från exempelvis processutrustning. Behov av uppvärmning vintertid och kylning sommartid har beräknats, isoleringsbehov har utretts och mycket mer. Beräkningarna har framförallt gjorts i MATLAB eller Excel.


Uppdrag